Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school:

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Klik op Schoolplan2023-2027.pdf om het schoolplan te bekijken.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik op Schoolgids.docx om te downloaden.

jaarverslag
Klik op Jaarverslag 2022-2023.docx om het jaarverslag 2022-2023 te openen.

JAARplan
Klik op jaarplan om het jaarplan 2022-2023 te openen.

Zorgplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik op Zorgplan.docx om te downloaden. 

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Klik op SOP om dit document te downloaden. 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik op anti-pestprotocol om te downloaden.

Voedingsbeleid

Samen gaan we voor een gezondere school. Klik op Voedingsbeleid voor meer informatie.

Klachtenregeling 

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden wel eens fouten gemaakt. Onderwijs is mensenwerk. Dat is op onze school niet anders en daar leren wij van.
Ouders, kinderen en personeelsleden worden uitgenodigd om dergelijke punten te bespreken en op de goede plek aanhangig te maken. Indien dat niet tot tevredenheid verloopt, is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Iedere school dient in het kader van deze regeling te beschikken over een vertrouwenspersoon. Bij ons zijn dat leerkracht Marlou Kerkmeijer (m.kerkmeijer@mijnplein.nl) en ouder Anneke Haagsma.  De vertrouwenspersoon zal u indien nodig of gewenst, verwijzen naar de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.
De volledige klachtenregeling is in te zien op school.

Uit het fotoboek